โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสำนักงาน

นายนัฐพล อะนะเทพ
พนักงานราชการ

นางดวงพร เชี่ยวนาชม
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นายเสรี เรื่องสา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวกมลวรรณ สุวรรณขวา
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

นางสาววารีนันท์ พวงเพชรพูนสิน
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวสรัญญา เกษสุข
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายจตุรเมธ ชินบัญชากุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิดา แก้วแดง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางนีรนุช อยู่สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวพราวพิรุณ ศรีรัตนพิทักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

นางสาวรวิสา แก้วศรีงาม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน MEP