โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานแผนงานและโครงการ
ทิศทางพัฒนา งบประมาณ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 124.29 KB 6
แบบฟอร์มประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 146.09 KB 64
บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดกิจกรรมและอนุมัติเงินสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 273.5 KB 31
บันทึกข้อความ ขอจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงินในระบบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 44.91 KB 74
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ (งานวัดและประเมินผล)
บันทึกข้อความขอมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบแทน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48
บันทึกข้อความขอแลกเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 33
แบบขออนุมัติส่งรายชื่อ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 27
แบบขออนุมัติการให้ ร Word Document ขนาดไฟล์ 34.6 KB 33
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือยินยอม รับรองความประพฤติของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.76 KB 54
ปค.16 แบบรายงานการติดตามนักเรียนขาดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.1 KB 57
ปค.14 แบบรายงานผลนักเรียนผิดระเบียบและความประพฤติไม่เหมาะสม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.46 KB 55
ปค.9 ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.48 KB 54
ปค.7 แบบบันทึกการตักเตือนความประพฤตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.43 KB 53
ปค.6 หลักฐานพบผ้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.75 KB 46
ปค.5 แจ้งผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.46 KB 65
ปค.4 แบบขอเรียนเชิญผู้ปกครองไปพบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.43 KB 51
ปค.3 แบบบันทึกความประพฤติของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.13 KB 58
ปค.2 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนราชดำริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.36 KB 59
ปค.1 แบบขอเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 53
แบบสรุปการตรวจสภาพนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.57 KB 43
แบบบันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.72 KB 65
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.51 KB 80
เอกสารงานบุคลากร
แบบบันทึกการมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 67
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.32 KB 122
แบบฟอร์มขอออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 48377
แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 48357
แบบฟอร์มแจ้งเหตุผลไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.24 KB 48426
แนวปฏิบัติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 48372
ขั้นตอนการปฏิบัติในการศึกษาต่อป.โท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.25 KB 48543
บันทึกข้อความ เรื่องลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.85 KB 48574
หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48213
แบบฟอร์มใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 48240
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.04 KB 48580
แบบคำร้องขออณุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.43 KB 48405
แบบฟอร์มขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติงานหลังเวลา8.30 JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.73 KB 48416
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองต่างๆของครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.26 KB 48508
เอกสารงานพัสดุ
ใบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.87 KB 48565
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48567
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 48372
ใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 16.94 KB 48306
ใบตรวจรับพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 14.55 KB 48377
ติดหลังใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 48338
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48423
>คู่มือการใช้งานระบบ e-gp 48384
กฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 48237
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 48490
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 48521
เอกสารงานสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48557
เอกสารงานการเงิน
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 120
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.24 KB 48390
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.84 KB 48177
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 48470
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 48295
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.78 KB 48598
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.94 KB 48215
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.29 KB 48424
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.66 KB 48328
เอกสารงานสารบรรณ
บันทึกข้อความขอออกหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 48332
บันทึกข้อความขอเลขที่คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.66 KB 48425
เอกสารงานหลักสูตร
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 349.73 KB 117
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 347.33 KB 143
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 338.77 KB 93
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 346.51 KB 82
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 343.08 KB 81
แบบบันทึกเพื่อวิเคราะห์การจัดทำคำอธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 338.09 KB 76
แบบตรวจการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 38.69 KB 52
แบบขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 76
โครงสร้างหลักสูตร ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.71 KB 48330
โครงสร้างหลักสูตร ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.35 KB 48353
โครงสร้างหลักสูตร ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.58 KB 48344
โครงสร้างหลักสูตร ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 143.8 KB 48400
โครงสร้างหลักสูตร ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 143.21 KB 48411
โครงสร้างหลักสูตร ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.33 KB 48235
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 40.87 KB 48478
เอกสารงานนิเทศภายใน
แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Onsite) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.48 KB 48617
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์มกระดาษคำตอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.04 KB 48645
ฟอร์มข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.26 KB 48426
วช 10 แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.06 KB 48555
วช 09 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.34 KB 48298
วช 05 แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.62 KB 48446
วช 04 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.19 KB 48309
วช 03 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.68 KB 48494
วช 02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหลักฐานในทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.16 KB 48488
วช 01 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.67 KB 48559
>ระเบียบการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนราชดำริ 48275
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
แนวปฏิบัติการเรียนต่อปริญญาโท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.95 KB 48441