โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจเวลาเรียนกรณีไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 48305
บันทึกข้อความ เรื่องขอแลกเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48210
ฟอร์มกระดาษคำตอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.04 KB 48617
ฟอร์มข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.54 KB 48381
วช 10 แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.06 KB 48525
วช 09 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.34 KB 48273
วช 05 แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.62 KB 48439
วช 04 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.19 KB 48291
วช 03 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.68 KB 48487
วช 02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหลักฐานในทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.16 KB 48481
วช 01 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.67 KB 48531
>ระเบียบการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนราชดำริ 48242
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือยินยอม รับรองความประพฤติของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.76 KB 38
ปค.16 แบบรายงานการติดตามนักเรียนขาดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.1 KB 35
ปค.14 แบบรายงานผลนักเรียนผิดระเบียบและความประพฤติไม่เหมาะสม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.46 KB 35
ปค.9 ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.48 KB 35
ปค.7 แบบบันทึกการตักเตือนความประพฤตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.43 KB 38
ปค.6 หลักฐานพบผ้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.75 KB 36
ปค.5 แจ้งผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.46 KB 42
ปค.4 แบบขอเรียนเชิญผู้ปกครองไปพบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.43 KB 37
ปค.3 แบบบันทึกความประพฤติของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.13 KB 36
ปค.2 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนราชดำริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.36 KB 38
ปค.1 แบบขอเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.57 KB 37
แบบสรุปการตรวจสภาพนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.57 KB 34
แบบบันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.72 KB 35
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.51 KB 36
เอกสารงานบุคลากร
แบบบันทึกการมอบหมายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 39.97 KB 45
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 50
แบบฟอร์มขอออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 80.13 KB 48367
แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.15 KB 48328
แบบฟอร์มแจ้งเหตุผลไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.24 KB 48408
แนวปฏิบัติในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.06 KB 48360
ขั้นตอนการปฏิบัติในการศึกษาต่อป.โท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.25 KB 48532
บันทึกข้อความ เรื่องลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.85 KB 48564
หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48204
แบบฟอร์มใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 48224
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.04 KB 48560
แบบคำร้องขออณุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.43 KB 48380
แบบฟอร์มขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติงานหลังเวลา8.30 JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.73 KB 48405
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองต่างๆของครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.26 KB 48485
เอกสารงานแผนงานและโครงการ
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 35.67 KB 67
บันทึกข้อความจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 37.72 KB 73
เอกสารงานพัสดุ
ใบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.87 KB 48538
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 48520
ใบเสนอราคา Word Document ขนาดไฟล์ 14.97 KB 48333
ใบสั่งซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 16.94 KB 48248
ใบตรวจรับพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 14.55 KB 48362
ติดหลังใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 11.63 KB 48307
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48404
>คู่มือการใช้งานระบบ e-gp 48369
กฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 48230
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 48480
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 48506
เอกสารงานสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 48523
เอกสารงานการเงิน
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 104
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.24 KB 48376
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.84 KB 48170
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 48465
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 48290
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.78 KB 48590
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.94 KB 48199
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.29 KB 48407
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.66 KB 48323
เอกสารงานสารบรรณ
บันทึกข้อความขอออกหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 48314
บันทึกข้อความขอเลขที่คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.66 KB 48415
เอกสารงานหลักสูตร
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 349.73 KB 53
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 347.33 KB 56
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 338.77 KB 45
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 346.51 KB 50
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 343.08 KB 45
แบบบันทึกเพื่อวิเคราะห์การจัดทำคำอธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 338.09 KB 40
แบบตรวจการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 38.69 KB 35
แบบขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 27.42 KB 47
โครงสร้างหลักสูตร ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.71 KB 48307
โครงสร้างหลักสูตร ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.35 KB 48328
โครงสร้างหลักสูตร ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.58 KB 48321
โครงสร้างหลักสูตร ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 143.8 KB 48384
โครงสร้างหลักสูตร ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 143.21 KB 48392
โครงสร้างหลักสูตร ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.33 KB 48217
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 40.87 KB 48453
เอกสารงานนิเทศภายใน
แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Onsite) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.48 KB 48538
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
แนวปฏิบัติการเรียนต่อปริญญาโท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.95 KB 48428