โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง มัทนียา สุดจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาว ศุทธินี เพียรไพบูลย์
ครู

นางสาวธนัชพร อุ่นน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง จิราภรณ์ เลียงชัยศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาว พิกุล พุ่มสี
ครูชำนาญการ

นายธีรพร เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการ

นางสาวธิดา สิงหเดชวีระชัย
ครู

นางสาง เพ็ญพร นันต๊ะเสน
ครู

นางสาว ศิริรักษ์ ปินใจ
ครู

นางสาว สุวนันท์ นิวงษา
ครู

นาย อชิระ ไชยวงศ์
ครู

นาย กิตติคุณ แซ่หยาง
ครู

นางสาว ชัญญาณิศา พัวพันธ์พงศ์
ครู

นางสาวอรวรรณ น่วมภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาววราวิณี เจิมขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภา อินทร์รินทร์
ครูอัตราจ้าง