โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง มัทนียา สุดจิตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง ณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์
ครู

นางสาว อโณชา พงษ์แฉล้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิชชารี รักธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นาง จิราภรณ์ เลียงชัยศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาว พิกุล พุ่มสี
ครูชำนาญการ

นางสาวธนัชพร อุ่นน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาว จันทรกานต์ จรรยา
ครู

นางสาว ศุทธินี เพียรไพบูลย์
ครู

นางสาวธิดา สิงหเดชวีระชัย
ครู

นางสาง เพ็ญพร นันต๊ะเสน
ครู

นาย ช่วงโชติ ไชยวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาว สุวนันท์ นิวงษา
ครูผู้ช่วย

นางสาว ศิริรักษ์ ปินใจ
ครูผู้ช่วย

นาย กิตติคุณ แซ่หยาง
ครูผู้ช่วย

นางสาว ชัญญานิศา พัวพันธ์พงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาว อัมพันธ์ สีเที่ยงธรรม
ครูอัตราจ้าง