โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปริญญา นุ่นโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอิทธิยา เกิดสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัลลภา พงษาเทศ
ครู

นางสาวมยุรา บุษบิล
ครู

นายวิษณุพล ศิวินา
ครู

นางสาวกฤษฎฺิ์กนิษฐ์ ประทุมมณี
ครู

นางสาววิมลวรรณ แจ้งนิล
ครูผู้ช่วย

นางสาวไพลิน ภิญโย
ครูผู้ช่วย