โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายปิยะ มีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางกษมาพร ศิริเมฆา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญภิรมย์ สิออน
ครู

นายก่อพงษ์ พันนาเหนือ
ครู

นายชลศรัณย์ มีดี
ครู

นางสาวเพ็ญพร วงค์ศรีจันทร์
ครู

นางสาววิมลวรรณ วงแวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิชา แก้วจินดา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัตร จักรสูง
ครูอัตราจ้าง

นายจตุรเมธ ชินบัญชากุล
ครูอัตราจ้าง