โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย เลอคัลลาล ลาล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นาง รัฐนภา รัชชะจิตติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย สิทธิพร สุขเจริญ
ครู

นางสาว ปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด
ครู

นางสาว เกศราพร สำราญทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นาย เจษฎา ยอดผล
ครูผู้ช่วย

นางสาว โฉมวลี เจือวงษ์
ครูอัตราจ้าง