โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว มิณฑิตา ดอนป่าน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาง อุทุทพร เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัชรา จันทรภักตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย สุบิน ส่งแสง
ครูชำนาญการ

นาย วสันต์ เลื่องลือ
ครู

นางสาว ปาณิศา กล่ำวิจิตร
ครู

นาย วิรัตน์ ธรรมโหร
ครู

นาย วัชระ อยู่สวัสดิ์
ครู

นาย วีรยุทธชัย กรุณา
ครูผู้ช่วย

นาย มาโนช พันนุด
ครูผู้ช่วย

นางสาว อังค์วรา สม่าพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ เอกวุธ
ครูผู้ช่วย

นาย ปานเดชา พันธุ์โม้
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวลักษณ์ สุภศร
ครูอัตราจ้าง

นางวันเพ็ญ เทศเวช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกาญจนา ใจตรง
ครูอัตราจ้าง