โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุธรรม เอี่ยมสากล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกาญจนา บุนนาค
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิริญญา ภาสำราญ
ครูชำนาญการ

นายวุฒิไกร สาตี
ครู

นางรุ่งรัตน์ พันนาเหนือ
ครู

นางสาวสุชาวดี เกตชนก
ครู

นางสาวหทัยรัตน์ พละศูนย์
ครู

นางสาวสิริญา ทองหล่อเลิศ
ครู

นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี
ครู

นางสาวธนธรณ์ กัลยา
ครู

นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกชกร ทองจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิชาติ ตันศิริวิวัฒน์กุล
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง

นายอินยัต เตาวะโต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิชาภัทร จันทะจร
ครูอัตราจ้าง

นางอรภาณีย์ จุรีพรทวีฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายชล แสงจันทอง
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญศรี ภู่กัน
ครู

นางสาวกมลชนก สิงห์คำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวศศิธร เจริญชัย
ครู