โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุธรรม เอี่ยมสากล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพร สิมมา
ครู

นางสาวกาญจนา บุนนาค
ครูชำนาญการ

นางสาววิริญญา ภาสำราญ
ครู

นางสาวสิริญา ทองหล่อเลิศ
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิไกร สาตี
ครู

นายธนาธร ปัญญารังกา
ครู

นางรุ่งรัตน์ พันนาเหนือ
ครู

นางสาวสกุลรัตน์ บัวคำ
ครู

นางสาวสุชาวดี เกตชนก
ครู

นางสาวหทัยรัตน์ พละศูนย์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสมรัก อินทวิมลศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง

นางอรภาณีย์ จุรีพรทวีฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายชล แสงจันทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวกมลชนก สิงห์คำ
ครู

นางเพ็ญศรี ภู่กัน
ครู

นางสาวศศิธร เจริญชัย
ครูผู้ช่วย