โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมหมาย สว่างเนตร์
ครูชำนาญการ

นางสาวปานิสรา วงศ์คำหาญ
ครู

นางสาวทัศนีย์ กระแสสิงห์
ครู

นายอภิเดช เกษสุข
ครู

นายชลนที พั้วสี
ครู

นายปุณณภัชร์ ไชยพรมมา
ครู

นางสาวกฤตภัค มังคละ
ครู

นายธีรภักดิ์ จันทะคง
ครูผู้ช่วย

นางเบญจพร ตรีระมาตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ควบรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุดา ชาติวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา นะธี
ครูผู้ช่วย

นายกัมพล ลีเอาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเจนจิรา นาแว่น
ครูอัตราจ้าง