โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิชุดา ชาติวงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปานิสรา วงศ์คำหาญ
ครู

นางสาวทัศนีย์ กระแสสิงห์
ครู

นายอภิเดช เกษสุข
ครู

นายชลนที พั้วสี
ครู

นายปุณณภัชร์ ไชยพรมมา
ครู

นางสาวกฤตภัค มังคละ
ครู

นางเบญจพร ตรีระมาตร์
ครู

นางสาวกนกวรรณ ควบรัมย์
ครู

นางสาวกาญจนา นะธี
ครู

นายวิโรจน์ ทาวัน
ครู

นางสาวเจนจิรา นาแว่น
ครูอัตราจ้าง