โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา ทองทา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชัชญลักษณ์ โสตถิพันธุ์วราภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญดา ศรีวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภิญญดา อินทรสุริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร
ครูชำนาญการ

นางสุภัชชา เวชวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวภาณุมาส ลาภมากผล
ครู

นางสาวอจลญา กุลนอก
ครู

นางสาวเจนจิรา ประสมพันธ์
ครู

นางสาวตติยา สงวนดี
ครู