โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจนันท์พร โสตถิพันธุ์วราภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุุภัชชา เวชวงษ์
ครู

นางกฤตติกา วงศ์อัศวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญดา ศรีวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร
ครูชำนาญการ

นางภิญญดา อินทรสุริยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาณุมาส ลาภมากผล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอจลญา กุลนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ประสมพันธ์
ครูผู้ช่วย