โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสายัณห์ ต่ายหลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจำลองกุล หนูพรหม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางธัญดา ศรีวิชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางจิราภรณ์ เลียงชัยศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววัลลภา พงษาเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ