โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสายัณห์ ต่ายหลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจำลองกุล หนูพรหม
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสมบัติ ผ่องอำไพ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายถวิล จุลทัศน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอนิรุทธ์ นิตยาภรณ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล