โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ฟอร์มกระดาษคำตอบอัตนัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.04 KB 15
ฟอร์มข้อสอบโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.54 KB 11
วช 10 แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.63 KB 30
วช 09 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.68 KB 26
วช 08 แบบแจ้งการเข้าชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.63 KB 30
วช 06 แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.86 KB 23
วช 05 แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.51 KB 19
วช 04 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.78 KB 19
วช 03 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.55 KB 21
วช 02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหลักฐานในทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.09 KB 17
วช 01 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.96 KB 28
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนราชดำริ 72
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบแลกเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.74 KB 36
เอกสารงานแผนงานและโครงการ
แบบสรุปเงินประจำปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 60.94 KB 17
เอกสารงานพัสดุ
คู่มือการใช้งานระบบ e-gp 29
กฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 26
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 30
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 29
เอกสารงานสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 50
เอกสารงานการเงิน
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.24 KB 22
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.84 KB 19
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.04 KB 16
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสมาคมผู้ปกครองและครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.64 KB 16
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.52 KB 19
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 690.5 KB 17
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.29 KB 15
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.66 KB 19
เอกสารงานสารบรรณ
บันทึกข้อความขอออกหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.76 KB 21
บันทึกข้อความขอเลขที่คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.66 KB 23
เอกสารงานบุคลากร
บันทึกข้อความ เรื่องลืมลงเวลาปฏิบัติราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 186.85 KB 11
หนังสือมอบอำนาจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 22
แบบฟอร์มใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 28
แบบฟอร์มใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.86 KB 21
แบบฟอร์มใบลาป่วยและลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.3 KB 24
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.04 KB 14
แบบคำร้องขออณุญาตไปต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.43 KB 15
แบบฟอร์มขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติงานหลังเวลา8.30 JPEG Image ขนาดไฟล์ 145.73 KB 14
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองต่างๆของครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.26 KB 18
เอกสารงานหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.09 KB 27
โครงสร้างหลักสูตร ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.91 KB 21
โครงสร้างหลักสูตร ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.92 KB 31
โครงสร้างหลักสูตร ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.88 KB 26
โครงสร้างหลักสูตร ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141.95 KB 28
โครงสร้างหลักสูตร ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.95 KB 52
แบบฟอร์มการขออนุมัติการใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.61 KB 34
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 40.48 KB 38
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 58.04 KB 42
แบบบันทึกเพื่อวิเคราะห์การจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 33.59 KB 38
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 79
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ Word Document ขนาดไฟล์ 41.65 KB 93
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 34.04 KB 40
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 41.35 KB 42