โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
วช 10 แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.63 KB 0
วช 09 แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.68 KB 1
วช 08 แบบแจ้งการเข้าชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.63 KB 0
วช 07 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.66 KB 0
วช 06 แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.86 KB 0
วช 05 แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.51 KB 0
วช 04 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.78 KB 0
วช 03 แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.55 KB 0
วช 02 แบบคำร้องขอเปลี่ยนหลักฐานในทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.09 KB 0
วช 01 แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.96 KB 0
ระเบียบการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนราชดำริ 46
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบแลกเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.74 KB 5
เอกสารงานพัสดุ
คู่มือการใช้งานระบบ e-gp 11
กฎกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.09 KB 9
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 478.01 KB 11
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.74 KB 8
เอกสารงานสารสนเทศ
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 22