การสร้างเว็บเพจ ด้วย Microsoft Word
 

     การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Word

  1.ให้ทำการเปิดเว็บโปรแกรมเวิร์ด
  2.ให้ทำการใส่ตัวอักษร รวมทั้งรูปภาพ ตาความเหมาะสม
  3.ทำการตกแต่งหน้าจอให้สวยงาม

 

 

 

   4.ให้ทำการบันทึก โดยเลือก แบบ บันทึกเป็นเว็บเพจ
      หรือ save as webpage

 

 

   5.หลังจากทำการ save แล้ว จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป
ุ   6.ในกรณีที่ยังไม่มี Folder สำหรับบันทึกข้อมูล ให้ทำการสร้าง
       Folder โดยคลิกที่ ไอคอนด้านบน ดังรูป

 

  7.จะปรากฎหน้าจอสำหรับสร้าง Folder ดังรูป ให้ทำการใส่ชื่อ
 

  8.หลังจากได้ Folder สำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้ว ให้ทำการเลือก
     ไปยัง Folder ที่สร้างขึ้นมา
   9.ให้ทำการ Save ไฟล์ไปยัง Folder ที่สร้างขึ้นมาใหม่
       
 

 

  10.สำหรับไฟล์ที่ Save ไฟล์แรกให้ตั้งชื่อ index.htm แล้วทำการ
       บันทึกดังรูป

 

  11.ให้ทำการสร้างหน้าเว็บเพจหน้าที่ 2 หน้าประวัติ ดังรูป

 

   12.ทำการบันทึกเป็นเว็บเพจ ดังรูป
 

 

  13.ทำการเลือก Folder ที่ต้องการจะ Save
  14.ทำการใส่ชื่อ ที่ต้องการ เช่น p2.htm แล้วทำการ Save

 

 

  15.สร้างหน้าเว็บเพจหน้าที่ 3 แล้วทำการบันทึก

 

 

   16.ทำการสร้างเว็บเพจ หน้าต่อไปแล้วทำการ บันทึกเป็นเว็บเพจดังรูป
   17.ให้ใส่ชื่อไฟล์เป็น p3.htm

 

 

   18.คลิกเปิดมาหน้าเว็บเพจ หน้าแรก หรือหน้า index.htm
   19.ทำการสร้างลิงค์ เพื่อเชื่อมไปยังหน้าต่างๆ ดังรูป

 

 

    20.ให้เลือกข้อความเพื่อทำเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ
    21.ให้ทำการลากดำที่จุดที่จะทำการเชื่อมโยง แล้วคลิกเมาท์ด้านขวา
    22.คลิกที่ข้อความ "เชื่อมโยงหลายมิติ"

 

 

   23.จะปรากฎหน้าจอ สำหรับเลือกไฟล์ที่จะเชื่อมโยง
   24.ให้ทำการเลือกไฟล์ ที่จะทำจุดเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

 

 

  25.หลังจากทำจุดเชื่อมโยงเสร็จ ก็จะปรากฎดังรูป

 

 

    26.หลังจากทำจุดเชื่อมโยงหมดแล้ว ให้ทำการ Save เป็นเว็บเพจ
          อีกครั้ง

 

 

  27.หลังจาก บันทึกเป็นเว็บเพจแล้ว ให้ทำการเปิด เว็บบราวเซอร์
       เพื่อดูการแสดงผล

 

 

   28.หลังจากจัดทำเว็บไซต์เสร็จ ให้เข้าไปยัง Folder ที่เก็บข้อมูล
   29.ให้ทำการ Upload ไฟล์ ทั้งหมดไปยังพื้นที่ที่สมัครไว้ใน
          http://www.geocities.com